Boston Marathon

Global Cup - Boston Marathon

2021

Top Positions Points % Chg
1 Kenya 129 55.1
2 Ethiopia 90 38.5
3 United States 15 6.4

2019

Top Positions Points % Chg
1 Kenya 114 48.7 2
2 Ethiopia 72 30.8
3 United States 48 20.5 -2

2018

Top Positions Points % Chg
1 United States 156 66.7 1
2 Japan 30 12.8 2
3 Kenya 24 10.3 -2
4 Canada 18 7.7
5 Netherlands 6 2.6

2017

Top Positions Points % Chg
1 Kenya 96 41.0 1
2 United States 87 37.2
3 Bahrain 24 10.3
4 Japan 18 7.7
5 Ethiopia 9 3.8 -4

Per Capita Cup - Boston Marathon

2021

Top Positions People Per Point Chg
1 Kenya 385270
2 Ethiopia 1048356
3 United States 21730200

2019

Top Positions People Per Point Chg
1 Kenya 435964 1
2 Ethiopia 1310444
3 United States 6790688

2018

Top Positions People Per Point Chg
1 Canada 2038400
2 Kenya 2070828 -1
3 United States 2089442 -1
4 Netherlands 2860667
5 Japan 4222333 -2

2017

Top Positions People Per Point Chg
1 Kenya 517707 1
2 United States 3746586
3 Japan 7037222
4 Ethiopia 10483556 -1
2008: Marathon - Marathon
Date Gender Country Position
1 Apr 2008 Women Ethiopia 1
1 Apr 2008 Women Russia 2
1 Apr 2008 Women Kenya 3
1 Apr 2008 Women Latvia 4
1 Apr 2008 Women Ethiopia 5
1 Apr 2008 Women Italy 6
1 Apr 2008 Women Romania 7
1 Apr 2008 Women Ethiopia 8